+421 905 107 086
general terms and conditions

Obchodné podmienky

I. ČLENSTVO

Doba trvania členstva vo 365Fit&Co (ďalej „365Fitco“ v príslušnom gramatickom tvare) je určená zmluvou o členstve, alebo kúpou členstva (ďalej “Zmluva”) a pokiaľ nie je určené inak, členstvo platí od dátumu účinnosti vyznačeného na Zmluve. Pri uzavretí Zmluvy si člen 365Fit&Co musí stiahnuť mobilnú aplikáciu a obdrží virutálnu členskú kartu, na základe ktorej je oprávnený po dobu trvania platnosti členstva využívať všetky služby definované typom členstva. Služby možno využívať počas prevádzkových hodín 365Fit&Co neobmedzene, ak nie je typom členskej karty stanovené inak. Členská karta je neprenosná, s výnimkou určitých typov firemných kariet, ak je tak stanovené v Zmluve. Držitelia akéhokoľvek členstva nemajú bezplatný nárok na servis uterákov. Prevádzkovateľ je oprávnený vyhotoviť klubové pravidlá (Prevádzkový poriadok) v ktorom bližšie špecifikuje podmienky využívania služieb v 365Fit&Co. Prevádzkovateľ môže podľa potreby Prevádzkový poriadok meniť. Tieto Všeobecné podmienky členstva sú záväzné pre všetky osoby, ktoré využili alebo majú v úmysle využiť služby 365Fit&Co. Tieto Všeobecné podmienky členstva sa vzťahujú tiež na osoby, ktorým je štatút člena priznaný na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a treťou osobou v ich prospech. Všeobecné podmienky členstva sú prílohou zmluvy o členstve.

II. ČLEN

365Fit&Co sa profiluje ako športové a relaxačné zariadenie pre dospelých, nie ako mládežnícky klub alebo klub pre deti.

Členom 365Fit&Co (ďalej tiež len „člen“) sa môže stať:

1. a) každá plnoletá, k právnym úkonom spôsobilá fyzická osoba, ktorá uzavrie Zmluvu, alebo

2. b) právnická osoba pri určitých typoch členstva, ktorá uzavrie Zmluvu.

Členom 365Fit&Co sa môže stať aj osoba vo veku od 10 do 18 rokov (ďalej len “Maloletí”), ktorej môže členstvo zakúpiť zákonný zástupca, ktorý súčasne podpíše písomný súhlas zákonného zástupcu s členstvom Maloletého (ďalej len “Vyhlásenie”):

1. a) že osoba, v prospech ktorej je členstvo zakúpené, je dostatočne oboznámená so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z Prevádzkového poriadku 365Fit&Co (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) a je primerane rozumovo vyspelá na dodržiavanie týchto povinností, a

2. b) že za takúto osobu je v plnom rozsahu zodpovedná i v prípade, že ju zákonný zástupca nedoprevádza v priestoroch Fitca, a

3. c) že súhlasí so spracovaním osobných údajov tejto osoby v zmysle platných právnych predpisov a zásad ochrany osobných údajov prevádzkovateľa

Maloletí (mládež od 10 do 18 rokov) smú navštevovať 365Fit&Co výlučne len na základe podpísaného Vyhlásenia.

III. ČLENSTVO A ČLENSKÉ

Členstvo vzniká zaplatením a uhradením:

1. a) plnej výšky členského poplatku (ďalej tiež „členské“) podľa typu členstva a

2. b) prípadných ďalších poplatkov, vyplývajúcich zo Zmluvy a

3. c) akýchkoľvek iných dlžných súm-záväzkov člena.

Kúpou členstva sa každý člen zaväzuje dodržiavať Prevádzkový poriadok, ktorý je umiestnený v priestoroch 365Fit&Co a na web stránke 365Fit&Co www.365fitcolamac.sk. Uzavretím Zmluvy, alebo kúpou členstva člen potvrdzuje, že sa s Prevádzkovým poriadkom oboznámil, jeho ustanoveniam porozumel a bude ho dodržiavať. Člen je oprávnený využívať 365Fit&Co (zariadenia, služby a servis) len v tom prípade, ak má uhradené všetky záväzky voči 365Fit&Co.

Člen je povinný zaplatiť svoje záväzky (členské a s tým súvisiace poplatky) v dobe ich splatnosti podľa typu členstva, ktoré vzniklo podpísaním Zmluvy.

IV. ČLENSKÁ KARTA

Každý člen obdrží virtuálnu členskú kartu (ďalej len „členská karta“), ktorá mu umožňuje vstup a výstup z priestorov 365Fit&Co (ďalej len „členská karta“). Členská karta je neprenosná a jej stratu je nutné najneskôr do 7 dní hlásiť na recepcii 365Fit&Co. Členská karta sa vydáva na dobu platnosti členstva.

V. MOŽNOSTI ČLENA

365Fit&Co sa zaväzuje počas platnosti Zmluvy poskytovať svojmu členovi po predložení členskej karty športové a relaxačné služby. Členstvo umožňuje počas prevádzkových hodín ak nie je typom členstva stanovené inak, neobmedzene (počet návštev počas dňa / mesiaca / roka) využívať:

1. a) zariadenie fitness centra a kardio zóny, ak to jeho typ členstva umožňuje

2. b) relaxačnú časť wellness (fínska sauna) a odpočivárne

Doba pobytu v 365Fit&Co je obmedzená len typom členskej karty, členstva a prevádzkovou dobou 365Fit&Co.

VI. ZÁNIK ZMLUVY O ČLENSTVE

Zmluva, alebo členstvo zaniká v nasledovných prípadoch:

1. a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo platnosťou členstva k dátumu uvedenému v dohode,

2. b) uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva, alebo členstvo uzatvorené,

3. c) písomným odstúpením od Zmluvy zo strany 365Fit&Co z nasledovných dôvodov:

• hrubé porušenie Prevádzkového poriadku členom,

• porušenia povinností člena alebo úmyselného zneužitia členskej karty členom,

• spáchaním úmyselného trestného činu voči inému členovi, zamestnancovi 365Fit&Co alebo osobe spolupracujúcej s 365Fit&Co.

Členstvo zaniká dňom oznámenia odstúpenia od Zmluvy zo strany 365Fit&Co členovi. Pri odstúpení od Zmluvy nemá člen nárok na vrátenie akejkoľvek časti členského, alebo zaplatených poplatkov.

1. d) dňom zatvorenia prevádzky 365Fit&Co v prípade, ak 365Fit&Co úplne prestane poskytovať športovo – relaxačné služby v polyfunkčnom komplexe OC Galéria Lamač v Bratislave. V takomto prípade je 365Fit&Co povinné vrátiť členovi nevyužitú pomernú časť zaplateného členského.

VII. PRERUŠENIE ČLENSTVA, POZASTAVENIE A PREVOD ČLENSTVA

Členstvo v 365Fit&Co je plynulé a jeho platnosť nie je možné prerušiť/ pozastaviť. Výnimkami sú nasledovné prípady, ktoré sa vzťahujú iba na ročné členstvá:

1. a) prerušenie členstva v prípade tehotenstva je možné kedykoľvek na dobu maximálne 24 mesiacov. Člen si sám určí písomnou žiadosťou 365Fit&Co dátum, odkedy je jeho prerušené členstvo opäť platné, uvedenú možnosť môže člen využiť 1-krát počas platnosti členstva. Tieto zmeny platnosti členstva sú bezplatné.

2. b) v odôvodnených prípadoch taxatívne vymedzených, ktorými sú vážna choroba, dlhodobá práceneschopnosť, úraz, dlhodobý pobyt v zahraničí) môže člen 1-krát počas platnosti členstva využiť pozastavenie členstva na základe písomnej žiadosti a doloženia dokladov preukazujúcich uvedené dôvody.

Pozastavenie členstva podlieha súhlasu vedenia 365Fit&Co. 365Fit&Co si vyhradzuje právo žiadosť o pozastavenie členstva odmietnuť.Pozastavenie členstva je možné minimálne na 2 týždne a maximálne na 3 mesiace počas doby platnosti členstva.

1. c) prevod členstva je možný na osobu, ktorá je členom 365Fit&Co, ale aj na osobu ktorá nie je členom 365Fit&Co. Ustanovenia článku VII. sa nevzťahujú na členské karty vystavené v prospech tretích osôb (firemné členské karty).

VIII. POVINNOSTI ČLENOV

Člen je povinný:

1. a) Správať sa k ostatným členom 365Fit&Co korektne a ohľaduplne, dodržiavať Prevádzkový poriadok a svojim konaním nerušiť riadnu prevádzku 365Fit&Co,

2. b) Používať majetok, stroje a zariadenia 365Fit&Co len na účel pre ktorý sú určené a zaobchádzať s nimi šetrne.

3. c) Rešpektovať pokyny zamestnancov 365Fit&Co, najmä službukonajúceho inštruktora, personálu recepcie, personálu barov a samozrejme vedenia 365Fit&Co, d) Platiť riadne a včas svoje záväzky voči 365Fit&Co.

V prípade, ak člen má záujem využívať služby 365Fit&Co pod dohľadom fitness trénera alebo inej odborne spôsobilej osoby (ďalej len „tréner“), môže tak uskutočniť len v prípade, ak takáto osoba je v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom 365Fit&Co. Zoznam takýchto osôb je dostupný na recepcii 365Fit&Co. Vzťah medzi členom a trénerom je vzťahom nezávislým od Zmluvy a prevádzkovateľ 365Fit&Co nenesie žiadnu zodpovednosť za služby poskytnuté trénerom členovi.

IX. VYMEDZUJÚCE USTANOVENIE

Člen môže využívať priestory a zariadenie 365Fit&Co výhradne za účelom vlastného športového vyžitia a regenerácie. Využívať priestory 365Fit&Co na trénerskú a poradenskú činnosť, podnikateľské aktivity resp. zárobkovú činnosť bez písomného súhlasu prevádzkovateľa 365Fit&Co je zakázané!

Zakazuje sa vstup do priestorov 365Fit&Co pod vplyvom návykovej látky.

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ODLOŽENÉ VECI

365Fit&Co nezodpovedá za škodu na osobných veciach člena vnesených alebo odložených v priestoroch Fitca.

Za cenné veci riadne uložené v uzamykateľných skrinkách (trezoroch resp. safe-deposit boxov umiestnených v blízkosti recepcie), ktoré boli členom resp. iným užívateľom 365Fit&Co v zmysle pokynov zodpovedných osôb prevádzkovateľa aj uzavreté, a ku ktorým poskytol kľúče/zámky prevádzkovateľ zodpovedá prevádzkovateľ len do výšky 332 EUR. Cennými vecami sú najmä mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty, klenoty a pod. Poškodenie akejkoľvek skrinky v priestrooch 365Fit&Co a stratu osobných vecí v nej uložených je člen/iný užívateľ alebo návštevník 365Fit&Co povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť zodpovednému zamestnancovi 365Fit&Co.

Zodpovednosť prevádzkovateľa 365Fit&Co za vady poskytnutých služieb sa primerane spravuje ustanoveniam § 622 a § 623 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Podmienky a spôsob reklamácie služieb sú uvedené v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený v priestoroch 365Fit&Co.

XI. VYŠŠIA MOC

V prípade, že bude prevádzka 365Fit&Co nezávisle na vôli 365Fit&Co prerušená a prevádzke 365Fit&Co bude brániť prekážka, ktorú nie je možné odstrániť, alebo prekonať, týmto nevzniká jeho členom nárok na vrátenie zápisného a členského poplatku. Člen 365Fit&Co má právo, aby sa o tento čas neprevádzkovania 365Fit&Co platnosť jeho členstva bezplatne predĺžila. Na predĺženie Zmluvy, alebo členstva však nemá člen nárok pri dočasnom prerušení prevádzky 365Fit&Co z dôvodu pravidelnej údržby, sanitárnej prestávky v časti wellness a pod.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade, že sa líšia jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných podmienok členstva od jednotlivých ustanovení Prevádzkového poriadku, potom ustanovenia Prevádzkového poriadku majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných podmienok členstva. Pre definíciu pojmov, ktoré nie sú definované v týchto Všeobecných podmienkach členstva platia definície z Prevádzkového poriadku.

365Fit&Co na každú zmenu Všeobecných podmienok členstva a/alebo Prevádzkového poriadku upozorní člena na jeho kontaktný email, zadaný v databáze členov 365Fit&Co. Člen je povinný sa s komunikovanými zmenami oboznámiť.

Člen je povinný oznamovať prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu osobných, alebo kontaktných údajov uvedených v Zmluve a to bez zbytočného odkladu potom čo k tejto zmene došlo.

Neplatnosť akejkoľvek časti Zmluvy, alebo jej prípadná obsahová neúplnosť nespôsobuje neplatnosť Zmluvy. V prípade, že sa niektoré ustanovenia Zmluvy stanú po uzavretí Zmluvy neúčinnými, zostávajú ostatné ustanovenia Zmluvy účinné. Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy, vrátane Všeobecných podmienok členstva, sa riadia slovenským právnym poriadkom.

365Fit&Co je oprávnené meniť alebo doplniť ustanovenia Všeobecných podmienok členstva. Zmena alebo doplnenie Všeobecných podmienok členstva je účinné dňom zverejnenia nového úplného znenia Všeobecných podmienok členstva v priestoroch 365Fit&Co a na webovej stránke 365Fit&Co.

XIII. PREHLÁSENIA

Podpisom Zmluvy, alebo kúpou členstva člen vyhlasuje, že sa aktivít v 365Fit&Co zúčastňuje na vlastné riziko a zodpovednosť, je zdravý/á a telesne i duševne pripravený/á a spôsobilý ich absolvovať a pri každom vstupe sa dôkladne oboznámi s návodom na obsluhu strojov a zariadení v 365Fit&Co, ktoré chce používať a v prípade potreby osloví zodpovednú osobu 365Fit&Co so žiadosťou o radu. Ďalej vyhlasuje, že vždy pred začiatkom cvičenia zváži svoj aktuálny zdravotný stav a spôsobilosť. Člen vyhlasuje, že berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody na majetku a zdraví člena spôsobené nevhodným zdravotným stavom člena, inou nespôsobilosťou člena na výkon telesných aktivít, vstupom pod vplyvom návykovej látky, neoboznámením sa člena s obsluhou strojov a zariadení v 365Fit&Co a pod. Člen súhlasí so zasielaním informácií na jeho kontaktný email, zadaný v databáze členov 365Fit&Co.

Podpisom Zmluvy, alebo kúpou členstva člen súčasne vyhlasuje, že sa oboznámil a v plnom rozsahu súhlasí s platným Prevádzkovým poriadkom a týmito Všeobecnými podmienkami členstva v 365Fit&Co.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, dolupodpísaný člen poskytuje svoje osobné údaje (fotografia tváre) dobrovoľne a podpisom na Zmluve, alebo kúpou členstva udeľuje svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ich zaradenie do databázy 365Fit&Co ich použitie proti zneužitiu Identity ako aj na ochranu majetku 365Fit&Co.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, poskytujem svoje osobné údaje (dátum narodenia, adresa, telefonický a e-mailový kontakt) dobrovoľne a podpisom na Zmluve, alebo kúpou členstva udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy 365Fit&Co. Poskytnuté osobné údaje bude využívať 365Fit&Co výhradne na evidenčné účely a na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými 365Fit&Co informuje o ponuke svojich výrobkov a služieb. Člen sa zaväzuje nahlásiť každú zmenu svojich údajov uvedených na prvej strane Zmluvy (kontaktné údaje).

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na dobu neurčitú. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti.